DernekDuyurularEtkinliklerFoto Galeri

Derneğimizin 5. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Demiryolu Mühendisleri Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara, Kule Restoranında gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısına, toplantı yeter sayısının sağlandığının tespiti sonrasında, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlandı. Daha sonra Divan Kurulunun seçimine geçildi. Divan kurulu üyelerden Mehmet UYGUR, Yasemin KAŞIKÇI YILDIRIM, Mahmut BABADAĞ katılanların oy birliği ile seçildi.

Divan kurulunun seçilmesinden sonra Genel Başkan Çetin TEKİN açılış konuşması yaptı.

Daha sonra yönetim kurulu üyesi Hüseyin Eren BENİ dernek faaliyetlerinin üyelik işlemlerine yönelik sunumunu gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Sabri EKREM dernek tarafından gerçekleştirilen diğer faaliyetler ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Çağdaş GÖRGÜLÜ derneğin Avrupa Birliği ERASMUS Projeleri hakkındaki faaliyetlerini sunum üzerinden anlattı.

Faaliyet sunumlarının ardından denetim kurulu üyesi Şükrü Tayfun KAYA denetim raporlarını okudu. Denetim raporu ibraya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından tüzük değişiklik önerilerine geçildi. Aşağıdaki Öneri-1 metni okundu. Üyelere öneriyle ilgili görüş ve önerileri olup olmadığı soruldu.

  • Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğünde Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü başlıklı Maddesinde “Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri” başlıklı paragrafının 1. bendinde “Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. “ibaresi yer almaktadır.

Söz konusu ibarenin “Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.” olarak değiştirilerek yönetim kurulu üye sayının dokuza çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Söz konusu öneriyle ilgili alınan görüşlerin ardından yapılan oylama sonucunda Öneri-1 oy birliğiyle kabul edildi.

Aşağıdaki Öneri-2 metni okundu. Üyelere öneriyle ilgili görüş ve önerileri olup olmadığı soruldu.

  • Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğünde Derneğin Gelir Kaynakları başlıklı 6. maddesinde «Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.» maddesinin yüksek enflasyonist ortamdan dolayı aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir. Buna bağlı olarak Madde 12/1’in de buna uygun olarak düzenlenmesi önerilmektedir.
  • Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir, genel kurul toplantısında belirlenen aidatların tutarı yönetim kurulu her yılın Ocak ayında ilan edilen 12 aylık TÜFE oranını geçmeyecek şekilde belirlemeye yetkilidir.

Söz konusu öneriyle ilgili alınan görüşlerin ardından yapılan oylama sonucunda Öneri-2 oy birliğiyle kabul edildi.

Aşağıdaki Öneri-2 metni okundu. Üyelere öneriyle ilgili görüş ve önerileri olup olmadığı soruldu.

  • Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğünde Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri ile Görev ve Yetkileri başlıklı 9. maddesinin Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar alt başlığının 9. bendinde «      uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, maddesi uyarınca;
  • Dernek olarak; Union of European Railway Engineer Associations – UEEIV (Avrupa Demiryolu Mühendisleri Dernekleri Birliği)’ne üyelik koşullarının araştırılması, müzakerelerin yapılması ve uygun görülmesi halinde üyeliğin gerçekleştirilebilmesi için Demiryolu Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Öneri-3 oyalamaya sunuldu ve genel kurul tarafından Union of European Railway Engineer Associations – UEEIV (Avrupa Demiryolu Mühendisleri Dernekleri Birliği)’ne üyelik koşullarının araştırılması, müzakerelerin yapılması ve uygun görülmesi halinde üyeliğin gerçekleştirilebilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Aşağıdaki Öneri-4 metni okundu. Üyelere öneriyle ilgili görüş ve önerileri olup olmadığı soruldu.

  • Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü Dördüncü Bölüm Madde 12- Madde Derneğin Gelir Kaynakları maddesi 1. bendinde; «1. Üye giriş, aylık veya yıllık aidatları ; derneğe üye giriş aidatı 15 TL dir. Aylık olarakta 15 TL aidat alınır. Tüzel ve kamusal kuruluşların üye giriş aidatı 1000 TL. dir. Aylık Tüzel ve kamusal kuruluşların aidatı 100 TL. dir Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.», maddesinin;
  • «1. Üye giriş, aylık veya yıllık aidatları ; derneğe üye giriş aidatı 100 TL dir. Aylık olarak da 100 TL aidat alınır. Tüzel ve kamusal kuruluşların üye giriş aidatı 1000 TL. dir. Aylık tüzel ve kamusal kuruluşların aidatı 500 TL. dir. 2024 yılı için belirlenen bu tutar yönetim kurulunca her yılın Ocak ayında ilan edilen 12 aylık TÜFE oranını geçmeyecek şekilde güncellenerek tüm üyelere ilan edilir.»
  • Şeklinde değiştirilmesi

Söz konusu öneriyle ilgili alınan görüşlerin ardından yapılan oylama sonucunda Öneri-4 oy birliğiyle kabul edildi. Öneriler tamamlandıktan sonra öğle yemeği arası verildi.

Öğle yemeği sonrası yapılan oturumda yönetim kurulu için aday olup olmadığı soruldu. Mevcut yönetim kurulu yeni dönemde yönetime talip olduklarını iletti. Yapılan oylama sonucunda aşağıdaki yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek olarak oy birliğiyle seçilmiştir.

Daha sonra görüş ve önerilerle ilgili olarak söz alan Emrah YILDIRIM, Kadir YALÇINKAYA, Şükrü Tayfun KAYA ve Mustafa BABAL’ a dernek faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini ilettiler ve ardından Genel Kurul kapanışı gerçekleştirildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir